HDU 3065 && 多校2009 病毒侵袭持续中(AC自动机)

 

AC自动机 构建完之后,由于特征码都不相同,所以沿着失配边走逐个统计即可

注意有多组输入

const int N=1e5+5;

  int n,m;
  int i,j,k;
  char s[(int)1e3+5][55];
  int tot=0,t[N][128];
  int vis[N],f[N];
  int ans[N];
  char ch[(int)2e6+5];

void insert(char *s,int id)
{
  int rt=0;
  for(int i=0;s[i];i++){
    int x=s[i];
    if(!t[rt][x]) t[rt][x]=++tot;
    rt=t[rt][x];
  }
  vis[rt]=id;
}

void getfail()
{
  queue<int> q;
  for(int i=0;i<128;i++) if(t[0][i]) f[t[0][i]]=0,q.push(t[0][i]);
  while(q.size()){
    int rt=q.front(); q.pop();
    for(int i=0;i<128;i++){
      if(t[rt][i]) f[t[rt][i]]=t[f[rt]][i],q.push(t[rt][i]);
      else t[rt][i]=t[f[rt]][i];
    }
  }
}

void query(char *s)
{
  int rt=0;
  for(int i=0;s[i];i++){
    int x=s[i];
    rt=t[rt][x];
    for(int j=rt;j;j=f[j]) if(vis[j]) ans[vis[j]]++;
  }
}

void clear()
{
  for(int i=0;i<=tot;i++){
    ans[i]=f[i]=vis[i]=0;
    for(int j=0;j<128;j++) t[i][j]=0;
  }
  tot=0;
}

int main()
{
  //IOS;
  while(~sd(n)){
    for(int i=1;i<=n;i++) ss(s[i]),insert(s[i],i);
    getfail();
    ss(ch);
    query(ch);
    for(int i=1;i<=n;i++){
      if(ans[i]) printf("%s: %d\n",s[i],ans[i]);
    }
    clear();
  }
  //PAUSE;
  return 0;
}

 

已标记关键词 清除标记
相关推荐
©️2020 CSDN 皮肤主题: 酷酷鲨 设计师:CSDN官方博客 返回首页